Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.

联系信息

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.
15 Scotts Rd, Singapore 228218 
新加坡, 228218
获得指南
电话: 6735 8455
传真: 6491 5380
编辑: Edit Listing

企业描述

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.位于新加坡。 该企业从事以下行业:家用电器和物品。
工业
商场 »  电脑维修家用电器和物品
参与:
电脑商店, 电脑和外部设备的修理, 专门商店中计算机、外部产品、软件和电信设备的零售, 家用电器和物品
国际标准产业分类代码
474147599511

问题与答复

Q1

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.的电话号码是什么?

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.的电话号码是6735 8455
Q2

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.位于哪里?

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.位于15 Scotts Rd, Singapore 228218, 新加坡
Q3

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.有主要联系人吗?

您可以拨打电话号码6735 8455联系Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.。
Q4

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.的网址是什么?

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.的网站是www.azimuthip.com

附近类似公司

Azimuth Intellectual Products Pte. Ltd.
15 Scotts Rd, Singapore 228218 
新加坡, 228218

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗